keep it fresh logo
fresh menu leftfresh menu right
fresh photo

"Co to znaczy być wychowawcą młodzieży? Znaczy to po prostu - dawać, służyć, pomagać, inspirować. Wychowanie polega na wydobywaniu z jednostki wszystkiego tego, co w niej dobre."

Aleksander Kamiński


Home Dydaktyka Procedury obowiązujące w gimnazjum Procedury wydawania duplikatów lub odpisów
Procedury wydawania duplikatów lub odpisów PDF Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 08 lutego 2010 01:13

W dalszej części artykułu znajduje się dokument dotyczący procedur wydawania duplikatów, odpisów świadectw, kart rowerowych oraz motorowerowych obowiązujących w naszym gimnazjum.

Kliknij, aby pobrać w formacie pdf:

Wzór wniosku o wydanie duplikatu lub odpisu

Załącznik do procedur (zawierający wyszczególnienie opłat oraz nr konta)

 

PROCEDURY

WYDAWANIA DUPLIKATÓW LUB ODPISÓW ŚWIADECTW,

LEGITYMACJI SZKOLNYCH, KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ

OBOWIĄZUJĄCE W GIMNAZJUM IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁOBUDZICACH

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 1991, Nr 95, poz. 425 z późń. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności (Dz. U. z 2005 r., Nr 58, poz. 504 z późń. zm.).

3. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960 z późń. zm.).

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późń. zm.).

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Duplikaty bądź też odpisy świadectw szkolnych, legitymacji, karty rowerowej, karty motorowerowej są wydawane na pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły.

2. Duplikaty oraz odpisy świadectw szkolnych, legitymacji, karty rowerowej, motorowerowej wydawane są odpłatnie.

3. Duplikaty oraz odpisy mają moc oryginału i mogą być wystawiane ponownie.

 

II. ŚWIADECTWA SZKOLNE

1. W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa szkolnego w celu uzyskania jego duplikatu lub odpisu należy:

a) złożyć w sekretariacie szkoły (przesłać listem na adres szkoły) pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu z określeniem:

- wnioskodawcy

- rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły, klasy),

- roku ukończenia szkoły lub klasy,

b) wnieść na wskazane konto szkoły opłatę w wysokości określonej w ustawie.

2. Odbiór duplikatu lub odpisu świadectwa szkolnego w sekretariacie szkoły następuje w terminie do 14 dni roboczych.

3. W przypadku przesyłania duplikatu dokumentu pocztą doręczenie następuje listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

4. Dyrektor szkoły może poświadczyć zgodność odpisu z oryginałem świadectwa tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne dla złożenia odpisu w aktach szkoły. Na odpisie należy umieścić adnotację „Stwierdzam zgodność z oryginałem” (odręcznie lub pieczątką), datę, pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć imienną dyrektora.

 

III. LEGITYMACJE SZKOLNE

1. W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej w celu uzyskania duplikatu należy:

a) złożyć w sekretariacie szkoły pisemny wniosek do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu,

b) dostarczyć 1 zdjęcie (odpowiedniego formatu- 30 x 42 mm) opisane danymi ucznia:

- imię i nazwisko

- data urodzenia

- adres zamieszkania

c) wnieść na wskazane konto szkoły opłatę w wysokości określonej w ustawie.

2. Odbiór duplikatu następuje w sekretariacie szkoły w terminie do 7 dni    roboczych.

3. Duplikaty legitymacji szkolnej wystawia się z fotografią.

 

IV. KARTA ROWEROWA/MOTOROWEROWA


1. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej lub motorowerowej w celu uzyskania duplikatu należy:

a) złożyć w sekretariacie szkoły pisemny wniosek do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu,

b) dostarczyć 1 zdjęcie (odpowiedniego formatu – 45 x 35 mm) opisane danymi ucznia:

- imię i nazwisko

- data urodzenia

- adres zamieszkania

c) wnieść na wskazane konto szkoły opłatę w wysokości określonej w ustawie.

2. Odbiór duplikatu następuje w sekretariacie szkoły w terminie do 7 dni roboczych.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury powyższe obowiązują wszystkich uczniów gimnazjum oraz absolwentów.

2. Procedury wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i obowiązują do czasu ich zmiany.

3. Konto bankowe szkoły oraz aktualne wysokości opłat podaje się w załączniku do niniejszych procedur.

Zmieniony: sobota, 11 września 2010 11:59
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, php4 hosting. Valid XHTML and CSS. Modified by tomacher